ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Για επικοινωνία με τη Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ μπορείτε να αποστείλετε email στο studentsawards@helpe.gr